صفحه ۱۲۹

دلخواه برگزیند و معذور نخواهد بود. و به نظر من اکنون دین اسلام به دلیلی که گفتم برتر و حق می‎باشد."

منصور: "این ادعایی است که ممکن است پیروان هریک از ادیان نسبت به دین خود داشته باشند و دین خود را برتر و حق بدانند.(و قالت الیهود لیست النصاری علی شئ و قالت النصاری لیست الیهود علی شئ)، سوره بقره (2)، آیه 113 بنابراین دلیل یا دلایلی که هر پیروی برای اثبات حقانیت و برتری دین خود ذکر می‎کند، مثل دلیل و یا دلایل پیروان ادیان دیگر و در یک ردیف می‎باشند."

ناصر: "بالاخره برای تشخیص صحت و برتری هر دینی طبعا ملاک و میزان عقلی و یا نقلی پذیرفته شده ای نزد طرفین ادعا وجود دارد؛ و با وجود میزان و ملاک برای ترجیح و برتری و حقانیت، عدم پذیرش دلیل و دین راجح و برتر یا از روی قصور و عدم توانایی تشخیص دلیل و دین برتر است و یا از روی تقصیر که ممکن است منشاء آن ترس، عناد، عدم مبالات و امثال آن باشد. و من به سه دلیل برای اثبات برتری دین اسلام نسبت به سایر ادیان الهی اشاره می‎کنم:

ادله برتری اسلام بر ادیان پیشین

دلیل اول: به طور قطع دین اسلام بعد از یهودیت و مسیحیت تشریع شده است و طبعا دین متأخر کامل تر از دینهای سابق می‎باشد، زیرا اگر کامل تر نباشد یا ناقص تر است و یا مساوی؛ اگر از دین سابق ناقص تر

ناوبری کتاب