صفحه ۱۰۶

ضرورت بعثت پیامبران (نبوت عامه)

منصور: "انسانی که به گفته شما محصول عالی ماده است و در عالم ماده و طبیعت قرارگرفته، چگونه می‎تواند برنامه ها و دستورالعمل های دینی را از ناحیه خدایی که فوق عالم ماده است دریافت نماید؟! درست است که خدا خالق و پدیدآورنده همه موجودات است، و در نتیجه بر تار و پود عالم ماده نیز احاطه کامل دارد، ولی انسان عادی که به مرتبه فنای فی الله نرسیده استعداد دریافت پیام الهی را ندارد."

ناصر: "پرسش شما پرسش بسیار بجایی است، و از اینجا در می‎یابیم که باید بین انسانها و خدایی که فوق عالم ماده است واسطه ای وجود داشته باشد تا پیامهای خدایی را دریافت و به انسانها ابلاغ نماید. و طبعا این واسطه باید دارای دو جنبه الهی و بشری باشد؛ تا به لحاظ این که خود عملا راه سعادت را طی نموده و به مقام قرب معنوی کامل نایل گشته، و به اصطلاح به جنبه "یلی الحقی" خود پیامهای عالم غیب را دریافت کند، و به لحاظ همسان بودن با انسانهای عادی و معاشرت با آنان و واقف بودن به نیازهای معنوی آنان و به اصطلاح به جنبه "یلی الخلقی" خود پیامهای خدایی را به انسانهایی که گرفتار عالم طبیعت اند ابلاغ نماید و راه سعادت و به فعلیت رسیدن قوا و استعدادهای انسانی و وصول به کمال عقل نظری و عملی را به آنان نشان دهد،"و یثیروا لهم دفائن العقول"، نهج البلاغه صالح و عبده، خطبه 1 و تلاش نماید آنان را متوجه عالم غیب کند و از قید

ناوبری کتاب