صفحه ۱۰۲

برای تنبه و بیداری انسانها و تقویت عقل و شکوفا ساختن فطرت آنان ارسال فرماید.(کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون)، سوره بقره (2)، آیه 151

تنوع برنامه های دینی

البته دستورات و برنامه های دینی بسیار متنوع و گوناگون است؛ برخی واجبات و مستحبات عبادی است، که در زمینه رابطه انسان با خدا تشریع شده؛ و برخی در رابطه با زندگی خانوادگی است؛ و بسیاری نیز مربوط به روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی انسانها می‎باشند.

دین زندگی انسانها را از آغاز انعقاد نطفه و حتی قبل از آن تا هنگام مرگ، در همه زمینه ها به منظور تربیت صحیح و اصلاح آنان مورد توجه قرار داده، و راه صلاح و سعادت آنان را در این جهان و در زندگی جاودانی پس از مرگ نشان می‎دهد.

این نمازی که من می‎خوانم یکی از برنامه های عبادی است که برای تکامل روحی و معنوی انسان و ارتباط او با خدا تشریع شده، و بیانگر چگونگی خضوع و خشوع انسان در برابر خداست. دستورات و مقررات دینی همه برای ساختن انسانها و فراهم نمودن زمینه رشد و تکامل آنان مقرر شده، وگرنه خدایی که وجودش نامتناهی و فعلیت محض می‎باشد و از هر جهت کامل است نیازی به نماز و روزه و سایر اعمال ما ندارد.

ناوبری کتاب