صفحه ۹۴

(مسأله 2) اگر خون بسته شده ای از رحم زن بیرون آید و خود زن می‎داند یا متخصصان می‎گویند اگر در رحم باقی می‎ماند انسان می‎شد، بنابر احتیاط واجب کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند و در انجام عبادات واجب به دستور مستحاضه عمل نماید.

(مسأله 3) اگر زن از خون نفاس پاک شد و غسل نمود و عبادتهای خود را به جا آورد ولی دوباره خون دید، چنانچه مجموع روزهایی که در اول و آخر خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام آن نفاس است، و چنانچه روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.

(مسأله 4) زنی که پس از زایمان بیش از ده روز خون دیده است برایش یکی از حالتهای زیر وجود دارد:

الف - در حیض عادت مشخصی دارد، که در این صورت به اندازه روزهای عادت خود نفاس و بقیه را استحاضه قرار می‎دهد.

ب - در حیض عادت مشخصی ندارد و نشانه های خون یکسان نبوده و تغییر یافته است، که باید آن مقدار را که سیاه رنگ است - اگر بیش از ده روز نباشد - نفاس قرار دهد، و بنابر احتیاط واجب از آن به بعد تا روز دهم کارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهد و برای انجام عبادات واجب به وظیفه مستحاضه عمل کند و خونهای پس از ده روز را استحاضه قرار دهد.

ج - در حیض عادت مشخصی ندارد ولی نشانه های خون یکسان و یکنواخت می‎باشد، که در این صورت باید به اندازه عادت خویشاوندان خود نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد؛ و اگر خویشاوندی ندارد یا عادت آنها متفاوت است، بنابر احتیاط واجب هفت روز نخست را نفاس قرار داده و از آن به بعد تا روز دهم کارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهد و برای انجام عبادات واجب به وظیفه مستحاضه عمل نماید، و خونهای بعد از ده روز را استحاضه قرار دهد.

(مسأله 5) اگر زن پس از زایمان بیش از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود را نفاس قرار دهد، و پس از آن بنابر احتیاط واجب تا

ناوبری کتاب