صفحه ۸۹

مگر این که وقت نماز قضا تنگ شود، که در این صورت باید برای هر نماز قضا کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است انجام دهد.

(سؤال 3) اگر مستحاضه به دلیلی نتواند وضو یا غسل نماید تکلیفش چیست ؟

جواب: مستحاضه در صورتی که دسترسی به آب ندارد یا آب برایش ضرر دارد یا در تنگی وقت قرار دارد، باید به شکل زیر برای هر کدام از وضوها تیمم بدل از وضو و به جای هر کدام از غسل ها تیمم بدل از غسل به جای آورد:

الف - در استحاضه قلیله: برای هر نماز یک تیمم بدل از وضو.

ب - در استحاضه متوسطه: برای نماز صبح یک تیمم بدل از غسل و یک تیمم بدل از وضو، و برای هر کدام از سایر نمازها یک تیمم بدل از وضو.

ج - در استحاضه کثیره: برای نماز صبح یک تیمم بدل از غسل و یک تیمم بدل از وضو، و برای مجموع نماز ظهر و عصر یک تیمم بدل از غسل و برای هر کدام از آنها یک تیمم بدل از وضو، و برای مجموع نماز مغرب و عشا یک تیمم بدل از غسل و برای هر کدام از آنها یک تیمم بدل از وضو.

(سؤال 4) اگر در هنگام غسل استحاضه خون قطع نشود آیا غسل صحیح است ؟

جواب: بله، غسل صحیح است؛ ولی اگر در بین غسل استحاضه متوسطه او کثیره شود بنابر احتیاط واجب غسل را دوباره انجام دهد.

(سؤال 5) آیا مستحاضه می‎تواند با شوهرش آمیزش و نزدیکی داشته باشد؟

جواب: نزدیکی شوهر با مستحاضه متوسطه یا کثیره بنابر احتیاط واجب در صورتی حلال می‎شود که زن غسل کند؛ و چنانچه غسل کند گرچه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است - مثلا وضو - انجام نداده باشد، نزدیکی شوهر با او اشکال ندارد؛ و در صورتی که برای نماز غسل کرده باشد برای نزدیکی پس از آن، غسل دیگری لازم نیست.

(سؤال 6) آیا کارهایی که بر حائض و جنب حرام بود بر مستحاضه نیز حرام است ؟

ناوبری کتاب