صفحه ۸۸

(مسأله 9) اگر مستحاضه بداند یا احتمال دهد که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاک می‎شود یا به اندازه خواندن نماز خون قطع می‎شود، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند.

(مسأله 10) اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تا آخر وقت به مقداری که بتواند وضو و غسل و نماز را به جا آورد تأخیر بیندازد به کلی پاک می‎شود، بنابر احتیاط واجب نماز را تأخیر بیندازد و موقعی که به کلی پاک شد دوباره وضو وغسل را به جا آورده و نماز را بخواند.

(مسأله 11) مستحاضه کثیره یا متوسطه وقتی به کلی از خون پاک شد باید غسل کند؛ ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز سابق مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، لازم نیست دوباره غسل نماید.

(مسأله 12) مستحاضه قلیله پس از وضو و مستحاضه کثیره و متوسطه پس از وضو و غسل باید بلافاصله مشغول نماز شوند؛ ولی گفتن اذان واقامه و خواندن دعاهای پیش از نماز و انجام کارهای مستحب در نماز اشکال ندارد.

(مسأله 13) اگر مستحاضه بین غسل و نماز فاصله بیندازد، باید دوباره غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود؛ ولی اگر بین آنها فاصله بیندازد و بعد از غسل خون خارج نگردد غسل دیگر لازم نیست.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) آیا مستحاضه نیز باید نماز آیات را بخواند؟

جواب: نماز آیات بر زنان مستحاضه نیز واجب است، و هنگام خواندن نماز آیات باید همان وظایف نمازهای یومیه را انجام دهند؛ و اگر بخواهند نماز آیات و نمازهای یومیه را با هم بخوانند، باید برای هر کدام جداگانه به وظیفه خود عمل کنند؛ و احتیاط واجب آن است که هر دو را با یک غسل و یک وضو به جا نیاورند.

(سؤال 2) آیا مستحاضه می‎تواند نماز قضا بخواند؟

جواب: بنابر احتیاط واجب مستحاضه نماز قضا را در حال استحاضه به جا نیاورد؛

ناوبری کتاب