صفحه ۸۶

و همچنین برای هر نماز دستمال یا پنبه خود را عوض نموده و یا آب بکشد و ظاهر مخرج خون را تطهیر نماید.

3 - کثیره ؛ و نشانه اش این است که خون به درون پنبه راه یافته و از سوی دیگر آن خارج شده و به دستمال روی آن برسد، که در این صورت باید یک غسل برای نماز صبح، و یک غسل برای نماز ظهر و عصر در صورتی که با هم خوانده شود، و یک غسل دیگر نیز برای نماز مغرب و عشا در صورتی که با هم خوانده شود بنماید. و بنابر احتیاط واجب برای هر نماز، خواه واجب و خواه مستحب، یک وضوی جداگانه بگیرد، و وضوی نمازی را که بلافاصله پس از غسل می‎خواند پیش از غسل انجام دهد، و نیز بنابر احتیاط واجب برای هر نماز دستمال یا پنبه را عوض نموده و مخرج خون را تطهیر نماید.

لازم به یادآوری است که کافی بودن یک غسل برای نماز ظهر و عصر و همچنین برای نماز مغرب و عشا در صورتی است که میان نماز ظهر و عصر و نیز میان نماز مغرب و عشا فاصله و جدایی نیندازد؛ وگرنه باید برای هر یک از نمازهای عصر یا عشا نیز یک غسل جداگانه انجام دهد.

چند مسأله:

(مسأله 1) زنی که در حال استحاضه کثیره یا متوسطه می‎باشد و قصد دارد فردا را روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب در صورتی روزه فردایش صحیح است که برای نماز مغرب و عشا شب قبل از روزه گرفتن غسل نموده و نیز در روزی که روزه می‎گیرد غسل هایی را که برای نمازهای یومیه واجب است انجام دهد؛ ولی اگر برای نماز مغرب وعشای شب قبل غسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسل هایی را که برای نمازهای یومیه واجب است به جا آورد، روزه اش صحیح است.

(مسأله 2) در استحاضه متوسطه که باید برای نماز صبح غسل کند چنانچه

ناوبری کتاب