صفحه ۸۵

"استحاضه" یکی از خونهایی است که از زن خارج می‎شود، و زن را در موقع دیدن این خون "مستحاضه" گویند؛ این خون در بیشتر اوقات سرد و زرد رنگ است و بدون فشار و سوزش بیرون می‎آید و غلیظ نیست؛ ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

مستحاضه ضمن رعایت دستوراتی که در زیر به حسب وظیفه اش بیان می‎شود باید تکالیف واجب خویش از قبیل نماز، روزه و... را به جا آورد.

اقسام استحاضه:

خون استحاضه بر سه قسم است:

1 - قلیله ؛ و نشانه اش این است که خون هنگام بیرون آمدن به درون پنبه ای که زنان به خود می‎گیرند نفوذ نکند و تنها روی پنبه آلوده شود؛ که در این صورت زن باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و بنابر احتیاط واجب پنبه خود را عوض نموده یا آب بکشد و ظاهر محل خروج خون را در صورتی که آلوده شده تطهیر نماید.

2 - متوسطه ؛ و نشانه اش این است که خون به درون پنبه راه یافته ولی به طرف دیگر آن نفوذ نکرده و به دستمال یا چیز دیگری که معمولا زنها برای جلوگیری از خون می‎بندند نرسد، که در این صورت زن باید برای نماز صبح غسل نموده و وضو بگیرد و پس از آن برای هر نماز، خواه واجب و خواه مستحب، تا صبح روز بعد یک وضوی جداگانه بگیرد، وبنابر احتیاط وضوی نماز صبح را پیش از غسل انجام دهد،

ناوبری کتاب