صفحه ۸۱

موقع طواف خانه خدا یا انجام عبادت دیگری حائض نباشند، چنانچه در ایام عادت لک و ترشحات ببینند ولی ترشح به مقدار سه روز - هر چند در باطن مجری - نباشد حکم استحاضه را دارد.

(مسأله 3) زنی که با استعمال دارو از عادت ماهانه خود جلوگیری کرده است، چنانچه در ایام عادت یا غیر آن خونی ببیند و شک کند که حیض است یا نه، در صورتی که صفات حیض را دارا نبوده و از سه روز کمتر باشد حیض نیست.

(مسأله 4) اگر با خوردن قرص یا تزریق آمپول جلوی خون جاری را بگیرد و خونی که دیده کمتر از سه روز باشد، حکم حیض را ندارد بلکه حکم استحاضه را دارد.

ناوبری کتاب