صفحه ۸۰

چند مسأله:

(مسأله 1) زنی که دارای عادت است چه عادت عددیه فقط یا عادت وقتیه فقط یا عادت عددیه و وقتیه، اگر دو ماه پشت سر هم خلاف عادت قبلی خود خونی ببیند و شماره روزهای خونی که در این دو ماه دیده یا وقت آن یا هم وقت و هم شماره روزهای آن مثل هم باشد، عادت قبلی اش از بین رفته و آنچه در این دو ماه دیده عادت وی می‎گردد.

(مسأله 2) زنی که عموما در ماه یک مرتبه خون می‎بیند اگر اتفاقا در یک ماه دو مرتبه خون دید و آن خونها نشانه های حیض را داشت، در صورتی که روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو خون را حیض قرار دهد.

(مسأله 3) اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض دارد سپس ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه دارد و دوباره سه روز یا بیشتر خونی به نشانه های حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته حیض، و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

(مسأله 4) زنان "مضطربه"، "مبتدئه"، "ناسیه" و "صاحب عادت عددیه" اگر خونی ببینند که نشانه های حیض را داشته باشد، باید از اول عبادت را ترک کنند؛ و در صورتی که بعد بفهمند حیض نبوده - مثل این که دیدن خون از سه روز کمتر باشد - باید عبادتهایی را که به جا نیاورده اند قضا نمایند. و اگر آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب هم کارهای مستحاضه را به جا آورند و هم کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند.

مسائل متفرقه:

(مسأله 1) استفاده از قرص یا آمپول برای جلوگیری از قاعدگی و یا قطع خون جاری در صورتی که ضرر قابل توجهی نداشته باشد مانعی ندارد.

(مسأله 2) زنانی که برای جلوگیری از قاعدگی از قرص استفاده می‎کنند تا مثلا

ناوبری کتاب