صفحه ۷۸

5 - مضطربه:

"مضطربه" به زنی گویند که چند ماه خون دیده ولی هنوز عادت معینی پیدا نکرده است، یا اگر قبلا عادت معینی داشته اکنون عادت او به هم خورده و هنوز عادت معین دیگری پیدا نکرده است؛ خونی که این گونه زنان می‎بینند ممکن است دارای یکی از حالتهای زیر باشد:

1 - بیشتر از سه روز و کمتر از ده روز خون دیده اند و همه آنها نشانه حیض دارد، که باید همه را حیض قرار دهند؛ و اگر آن خون نشانه حیض را ندارد، به احتیاط عمل کنند، یعنی در تمام این مدت نسبت به عبادات واجب به وظیفه مستحاضه عمل نموده و سایر کارهایی که بر حائض حرام است را انجام ندهند.

2 - بیشتر از ده روز خون دیده اند و همه آن خونها دارای نشانه حیض می‎باشد، که باید شماره عادت خویشان خود را به طوری که در "مبتدئه" و "عادت وقتیه" گفته شد حیض و بقیه را استحاضه قراردهند.

3 - بیشتر از ده روز خون دیده اند و همه خونها یک جور بوده ولی نشانه حیض را ندارد، که در این صورت باید به اندازه عادت خویشان خود به طریقی که در حالت اول گفته شد احتیاط کنند و بقیه روزها را استحاضه قرار دهند.

4 - بیشتر از ده روز خون دیده اند ولی چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، که در اینجا سه صورت وجود دارد:

الف - خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز نیست، که در این صورت همه خونهایی که دارای نشانه حیض است حیض به حساب می‎آید.

ب - خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز می‎باشد، که در این صورت بنابر احتیاط واجب به اندازه روزهای عادت خویشاوندان خود احتیاط کنند، یعنی در انجام عبادات واجب به وظیفه مستحاضه عمل کنند وکارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهند، و بقیه روزها را استحاضه قرار دهند.

ج - اول خونی دیده که نشانه حیض داشته و از سه روز هم بیشتر بوده است، آنگاه

ناوبری کتاب