صفحه ۷۷

ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‎بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر چند ماه به یک اندازه است ولی وقت آن یکی نیست - مثلا یک ماه از اول تا پنجم، و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، و ماه سوم از بیست و یکم تا بیست و پنجم ماه خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد - این زن هم دارای عادت عددیه می‎باشد و باید شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد را عادت خود قرار دهد.

چند مسأله:

(مسأله 1) زنانی که دارای عادت عددیه هستند اگر به اندازه عادتشان و یا بیشتر از آن و کمتر از ده روز خونی که دارای نشانه حیض باشد ببینند، باید همه مدت را حیض قرار دهند.

(مسأله 2) زنانی که دارای عادت عددیه هستند اگر بیشتر از ده روز خونی که دارای نشانه حیض باشد ببینند، بنابر احتیاط باید از نخستین روزی که خون دیده اند به شماره روزهای عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.

(مسأله 3) زنانی که دارای عادت عددیه هستند اگر چند روز خون ببینند و خون در برخی روزها نشانه حیض و در برخی دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، برای آنها یکی از سه حالت زیر پیش می‎آید:

الف - روزهایی که خون آنها نشانه حیض دارد با عادت آنها در عدد یکسان است، که باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.

ب - روزهایی که خون آنها نشانه حیض دارد از روزهای عادت آنها بیشتر است، که باید به شماره عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.

ج - روزهایی که خون آنها نشانه حیض دارد در عین حال که از سه روز کمتر نیست ولی از روزهای عادتشان کمتر است، که باید چند روز از روزهایی که نشانه حیض ندارد به روزهایی که نشانه حیض دارد بیفزایند تا به شماره روزهای عادت برسد و همه آنها را حیض و بقیه روزها را استحاضه قرار دهند.

ناوبری کتاب