صفحه ۷۵

دارای صفات حیض است باید آن را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن؛ و اگر آن خون به صفات حیض نباشد، از چیزهایی که بر حائض حرام است خودداری نموده و به وظیفه مستحاضه هم عمل نماید.

(مسأله 3) زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده بیشتر از ده روز باشد، خونی که در روزهای عادت دیده گرچه نشانه های حیض را نداشته باشد حیض است، و خونی که پس از روزهای عادت دیده گرچه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است.

(مسأله 4) زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز هم پس از عادت خود خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده از ده روز بیشتر نشود، پس اگر همه آن خونها به صفات حیض باشد تمام این مدت حیض است؛ و اگر به صفات حیض نباشد به مقدار عادت و پیش از عادت حیض است و نسبت به بعد از آن احتیاط کند، یعنی در به جا آوردن عبادات واجب به تکلیف مستحاضه عمل نماید، و از سایر کارهایی که بر حائض حرام است اجتناب کند. و چنانچه خون از ده روز بیشتر شود، تنها خونی که در روزهای عادت خود دیده حیض است و خونی که پیش و پس از ایام عادت خود دیده استحاضه می‎باشد، و باید عبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و پس از عادت به جا نیاورده قضا نماید.

3 - صاحب عادت وقتیه:

زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین - مثلا اول ماه - خون ببیند ولی شماره روزهای آن یکسان نباشد - مثلا یک ماه چهار روز و ماه دیگر شش روز - صاحب عادت وقتیه است؛ و باید روز اول ماه را اول عادت خود قرار دهد، و روزهایی را که در هر ماه خون می‎بیند حیض قرار دهد.

همچنین زنی که از خون پاک نمی شود ولی چند ماه پیاپی در وقت معین خون او نشانه حیض را پیدا می‎کند - مثلا اول هر ماه - و شماره روزهایی که خون او نشانه

ناوبری کتاب