صفحه ۷۳

زنان حائض شش دسته اند که عبارتند از:

1 - مبتدئه:

"مبتدئه" به زنی گفته می‎شود که برای نخستین بار خون می‎بیند، و ممکن است یکی از حالتهای زیر برایش پیش بیاید:

1 - خونی که دیده کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز نمی باشد و همه آنها نشانه حیض دارد، که باید همه را حیض قرار دهد؛ و اگر نشانه حیض ندارد به احتیاط عمل کند، یعنی: از چیزهایی که بر حائض حرام است اجتناب نموده و نسبت به انجام عبادات به وظیفه مستحاضه که در آینده مسائل آن خواهد آمد عمل نماید.

2 - خونی که دیده بیشتر از ده روز است و همه آنها یک جور بوده و صفات حیض را دارد، که در این صورت باید شماره عادت خویشان پدری یا مادری خود را - خواه مرده باشند یا زنده - برای خود حیض قرار دهد، به شرط آن که عادت همه آنها یکسان باشد؛ و اگر خویشاوند ندارد یا شماره عادت آنان یکسان نیست، بنابر احتیاط تا هفت روز آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

3 - خونی که دیده بیشتر از ده روز است ولی همه آنها یک جور نیست، بلکه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه را دارد، و تفصیل آن به یکی از سه صورت زیر است:

الف - مقدار خونی که در این مدت نشانه حیض دارد کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز نمی باشد، که در این صورت همه مدتی را که خون نشانه حیض دارد حیض قرار می‎دهد و بقیه را استحاضه.

ناوبری کتاب