صفحه ۷۰

2 - بیشتر از ده روز نباشد؛ پس اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، به مقدار روزهای عادتش - به تفصیلی که در مسائل بعد می‎آید - حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

3 - پیش از تمام شدن نه سال دختر نباشد؛ پس دختری که می‎داند هنوز نه سالش تمام نشده اگر خونی ببیند آن خون حیض به حساب نمی آید، گرچه صفات و نشانه های حیض را داشته باشد؛ ولی دختری که نمی داند نه سال او تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که نشانه های حیض را ندارد حیض نیست، و اگر نشانه های حیض را دارد واطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است و معلوم می‎شود که نه سال او تمام شده است؛ بلکه با وجود نشانه های حیض گرچه اطمینان به حیض بودنش هم پیدا نکند جاری شدن این حکم بعید نیست.

4 - پس از یائسگی نباشد؛ پس خونی که زن پس از یائسه شدن می‎بیند خون حیض نیست؛ و یائسه شدن در زنان قرشیه "قرشیه" زنی است که نسب او از طرف پدر به "نضر بن مالک" که یکی از اجداد پیامبراکرم (ص) می‎باشد برسد، بنابراین زنان "سیده" همه "قرشیه" می‎باشند. بعد از تمام شدن شصت سال و در زنان غیر قرشیه پس از تمام شدن پنجاه سال قمری است.

چند مسأله:

(مسأله 1) زنی که شک دارد یائسه شده یا نه چنانچه خونی ببیند و نداند حیض است یا خون دیگر، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.

(مسأله 2) زن حامله یا زنی که بچه شیر می‎دهد نیز ممکن است خون حیض ببیند.

(مسأله 3) اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند سپس چند روز پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط خون ندیده از ده روز بیشتر نشود، در همه آنها حتی روزهایی که در وسط خون ندیده باید به احکام حیض عمل نماید.

ناوبری کتاب