صفحه ۶۹

ب - کارهای مکروه

انجام کارهای زیر برای زن حائض مکروه می‎باشد:

1 - خواندن قرآن غیر از سوره هایی که سجده واجب دارد.

2 - همراه داشتن قرآن.

3 - رساندن جایی از بدن به حاشیه و بین خطهای قرآن.

4 - خضاب کردن به حنا و مثل آن.

5 - حاضر شدن او بر بالین کسی که در بستر مرگ قرار دارد؛ در پاره ای از احادیث وارد شده که فرشتگان به واسطه این کار اذیت می‎شوند.وسائل الشیعة، باب 46 از ابواب الحیض، ح 1، ج 2، ص 357؛ و نیز باب 43 از ابواب الاحتضار، ص 467.

ج - کارهای مستحب

1 - زن حائض مستحب است در وقت نمازهای واجب خود را از خون پاک نموده و پنبه یا دستمال خود را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی تواند وضو بگیرد به امید ثواب تیمم نماید، و به اندازه وقت خواندن نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.

2 - بنابر روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده قبل ازخوردن غذا وضو بگیرد.همان، باب 40 از ابواب الحیض، ح 5، ص 346.

شرایط حیض بودن خون

خونی که زن می‎بیند در صورتی خون حیض به حساب می‎آید که دارای شرایط زیر باشد:

1 - کمتر از سه روز نباشد؛ پس اگر خونی ببیند که اندکی کمتر از سه روز باشد چنانچه خون به کلی قطع شده باشد حیض به حساب نمی آید، ولی اگر به طور کامل قطع نشده و در مجرای رحم باقی بماند کافی است و حیض به حساب می‎آید.

ناوبری کتاب