صفحه ۶۸

2 - رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) گرچه از یک در داخل و بدون توقف از در دیگر خارج گردد.

3 - توقف در سایر مساجد، و بنابر احتیاط واجب در حرم امامان (ع)؛ ولی اگر از یک در وارد و بدون توقف از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی داخل شود و بدون توقف برگردد مانعی ندارد.

4 - گذاشتن چیزی در مسجد.

5 - خواندن آیه سجده دار، بلکه بنابر احتیاط واجب خواندن حتی یک حرف از آیاتی که سجده واجب دارد و نیز خواندن هر قسمت از سوره ای که سجده واجب دارد.

سوره های سجده دار قرآن عبارتند از: سوره سی و دوم "سجده"، سوره چهل و یکم "فصلت"، سوره پنجاه و سوم "نجم" و سوره نود و ششم "علق".

چند مسأله:

(مسأله 1) زن حائض می‎تواند در حال عبور از مسجد شجره احرام ببندد ولی نباید در مسجد توقف نماید؛ پس می‎تواند در خارج مسجد لباس احرام بپوشد و در حال عبور از مسجد نیت کرده و لبیک بگوید، گرچه از یک در وارد شود و در حال دور زدن محرم شده و از همان در خارج شود، و لازم نیست از یک در وارد و از در دیگر خارج شود.

(مسأله 2) اگر زن داخل مسجد حائض شود، باید فورا از مسجد خارج شود.

(مسأله 3) طلاق دادن زن در حال حیض باطل است مگر در سه صورت زیر:

1 - شوهرش پس از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

2 - معلوم باشد که زن آبستن است.

3 - شوهر به علت غایب بودن نتواند و یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد. و در صورتی که زن از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده باشد طلاق او صحیح است.

ناوبری کتاب