صفحه ۶۷

مرد در یکی از اوقات قسمت اول آن با زن خود از جلو نزدیکی کند، مستحب است هجده نخود طلا به فقیر کفاره بدهد، و اگر در یکی از اوقات قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر در یکی از اوقات قسمت سوم جماع کند چهار و نیم نخود بدهد؛ البته دادن کفاره گفته شده مطابق با احتیاط است ولی واجب نیست، و احتیاط آن است که کفاره را طلای سکه دار بدهد، و اگر ممکن نباشد قیمت آن را هم می‎تواند بدهد، و اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می‎خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که می‎خواهد به فقیر بدهد حساب کند.

(مسأله 2) اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم زمان حیض با زن خود جماع کند، مستحب است هر سه کفاره را - که روی هم سی و یک و نیم نخود طلا می‎شود - بدهد.

(مسأله 3) کسی که در ایام قاعدگی زن با او نزدیکی کرده و نمی تواند کفاره بدهد استغفار نماید، و بهتر آن است که صدقه ای هم به فقیر بدهد.

(مسأله 4) اگر زن بگوید در حال حیض هستم یا بگوید از حیض پاک شده ام و متهم به دروغگویی نباشد، کلامش پذیرفته است.

(مسأله 5) اگر زن و شوهر در حال جماع بفهمند که زن حیض شده است، باید بلافاصله از حالت آمیزش و جماع خارج شوند.

(مسأله 6) بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد شوهرش می‎تواند با او جماع نماید؛ ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید.

سوم: تمام کارهایی که بر فرد جنب حرام است بر زن حائض نیز تا وقتی از حیض پاک نشود و غسل ننماید حرام است؛ این کارها عبارتند از:

1 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن، و بنابر احتیاط واجب به نام خدای متعال؛ همچنین نام پیامبران و امامان (ع) و حضرت زهرا(س) اگر موجب بی احترامی باشد.

ناوبری کتاب