صفحه ۶۶

پاک شدن نماز آیات را به نیت ادا به جا آورد.

(سؤال 5) اگر خیال کند که حیض شده و چند روز را حیض قرار دهد و در آن روزها نماز نخواند و روزه نگیرد و بعد بفهمد حیض نبوده است تکلیف نمازها و روزه هایش چیست ؟

جواب: باید نماز و روزه ای را که در آن مدت به جا نیاورده قضا نماید.

(سؤال 6) اگر خیال کند که حیض نیست و چند روزی عبادت نماید و بعد بفهمد در آن روزها حیض بوده آیا عبادتهایی که به جا آورده صحیح است ؟

جواب: خیر، عبادتهایی را که انجام داده باطل است؛ پس نمازهایش قضا ندارد، ولی باید روزه هایی را که در آن حال گرفته قضا نماید.

دوم: آمیزش و جماع در قبل (جلو) زن حائض هم بر خودش و هم بر مرد حرام است؛ گرچه به اندازه ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که کمتر از ختنه گاه هم داخل نشود. و دخول در دبر (پشت) زن حائض کراهت شدید دارد و احتیاط ترک این کار است، بلکه اگر موجب اذیت زن باشد حرام است.

در پاره ای از روایات آمده: مجازات مردی که با همسر خود در حال حیض جماع نماید ربع حد فرد زناکار یعنی بیست و پنج تازیانه است.وسائل الشیعة، باب 13 از ابواب بقیة الحدود والتعزیرات، ح 1 و 2، ج 28، ص 378.

و در برخی دیگر از روایات آمده: اگر در اثر هم بستر شدن با زن حائض فرزند مبتلا به بیماری جذام یا برص (پیسی) به دنیا آمد کسی جز خودش را ملامت و سرزنش نکند.همان، باب 24 از ابواب الحیض، ح 4 و 6 و 10، ج 2، صص 318 - 320.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت مساوی تقسیم شود و

ناوبری کتاب