صفحه ۶۵

(مسأله 9) شخص جنب و زن حائض می‎توانند در حال جنابت و حیض غسل جمعه نمایند.

(مسأله 10) غسل احرام از زن حائض و نفساء صحیح بوده و آنها می‎توانند به شرحی که در مسائل حج می‎آید در حال حیض یا نفاس برای عمره یا حج احرام ببندند.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) در صورتی که زن در بین نماز یا در بین روزه حیض شود آیا نماز و روزه اش صحیح است ؟

جواب: اگر زن در بین نماز حائض شود نماز او باطل است، و همچنین اگر در بین روزی که در آن روزه گرفته است خون حیض ببیند - گر چه نزدیک مغرب باشد - روزه او باطل است، ولی مستحب است در ماه مبارک رمضان تا وقت افطار از انجام کاری که روزه را باطل می‎کند خودداری نماید.

(سؤال 2) اگر زن در بین نماز به نظرش رسید که حیض شده چه باید بکند؟

جواب: اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، بنابر احتیاط اگر ممکن است خود را وارسی نماید، و اگر ممکن نیست نمازش را ادامه بدهد، پس اگر بعد از نماز فهمید که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل وگرنه صحیح است.

(سؤال 3) اگر پس از نماز خون حیض دید و شک کرد که آیا در حال نماز حائض شده یا بعد از آن وظیفه اش چیست ؟

جواب: به شک خود اعتنا نکند و نمازش صحیح است.

(سؤال 4) آیا بر زن حائض نماز آیات واجب است ؟

جواب: اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز می‎شود در حال حیض یا نفاس بماند، نماز آیات در آن حالت بر او واجب نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب پس از پاک شدن باید آن را قضا نماید؛ همچنین اگر زلزله یا سایر حوادث آسمانی پدید آید باید بنابر احتیاط واجب پس از

ناوبری کتاب