صفحه ۶۴

(مسأله 4) هر گاه وقت نماز داخل شود، مثلا اذان ظهر را بگویند، و زن بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد خون حیض می‎بیند، باید فورا نماز خود را بخواند.

(مسأله 5) هرگاه وقت نماز فرا رسد و زن نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذرد و بعد حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است؛ و در این مورد هر کسی باید ملاحظه حال خود را بنماید، پس زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می‎شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با وضو از اول ظهر بگذرد و حائض شود، ولی در صورتی که مسافر باشد گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت نماز با وضو کافی است.

(مسأله 6) زنی که حائض است اگر زمانی از حیض پاک شود که به اندازه انجام وضو و غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر تا آخر وقت نماز باقی باشد، نماز آن وقت بر او واجب است؛ و اگر آن را نخواند باید قضایش را به جا آورد؛ و اگر کمتر از مقدار گفته شده به آخر وقت باقی باشد، نماز آن وقت بر او واجب نیست، هر چند اگر تیمم کند به نماز برسد.

بله، اگر گذشته از تنگی وقت تکلیفش تیمم است، مثل آن که آب ندارد یا آب برایش ضرر دارد، در این صورت اگر به اندازه دو تیمم یکی بدل از وضو و دیگری بدل از غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر وقت دارد نماز آن وقت بر او واجب می‎شود.

(مسأله 7) اگر حائض بعد از پاک شدن از حیض به خیال این که به اندازه وضو و غسل و خواندن یک رکعت نماز تا آخر وقت برایش باقی نمانده نماز را نخواند و بعد فهمید وقت داشته، باید قضای آن را به جا آورد.

(مسأله 8) اگر زن علاوه بر حائض بودن جنب نیز باشد، هنگامی که از حیض پاک شد اگر غسل جنابت را انجام دهد، لازم نیست برای حیض نیز جداگانه غسل نماید، هر چند خوب است هنگام غسل هر دو را نیت کند؛ ولی کافی بودن این غسل از وضو خالی از اشکال نیست، پس برای نماز و عباداتی که طهارت در آنها شرط است احتیاطا وضو نیز بگیرد، و بنابر احتیاط وضو را پیش از غسل انجام دهد.

ناوبری کتاب