صفحه ۶۳

شب زنده دار باشید بهتر است." و در حدیث دیگری از ایشان وارد شده: "زنی که در حال قاعدگی بمیرد شهید از دنیا رفته است."همان، ص 41، ح 14.

احکام زن در زمان قاعدگی

الف - کارهای حرام

کارهایی که در زمان حیض زن حرام می‎باشد عبارتند از:

اول: به جا آوردن نماز و روزه و هر گونه عبادتی که باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده شود، در ایام قاعدگی بر زن حرام است؛ پس انجام عبادتهایی مانند نماز میت که وضو یا غسل یا تیمم برای آنها لازم نیست مانعی ندارد.

چند مسأله:

(مسأله 1) هنگامی که زن از خون حیض پاک شد واجب است برای نماز و عبادتهای دیگری که مثل نماز نیاز به وضو یا غسل یا تیمم دارد غسل نماید؛ و بنابر احتیاط واجب برای نماز وضو هم بگیرد، و بنابر احتیاط این وضو را پیش از غسل نمودن انجام دهد، و اگر بدون این که وضو بگیرد غسل نموده باشد بعد از آن وضو بگیرد.

(مسأله 2) اگر برای غسل و وضو آب کافی نداشته باشد و آب به اندازه ای باشد که بتواند فقط یا غسل نماید یا وضو بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و بدل از وضو تیمم نماید؛ و اگر فقط برای وضو کافی باشد، وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید، و اگر آب موجود برای هیچ یک کفایت نکند، بنابر احتیاط واجب دو تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.

(مسأله 3) نمازهای شبانه روزی که زن در ایام قاعدگی نخوانده قضا ندارد، ولی روزه های واجب به جا آورده نشده را باید پس از پاک شدن قضا نماید.

ناوبری کتاب