صفحه ۵۸

(سؤال 7) آیا باید کسی را که در حال جنابت یا حیض از دنیا رفته غسل جنابت و حیض نیز بدهند؟

جواب: خیر، تنها غسل میت کافی است؛ همچنین است اگر غسل دیگری به عهده او بوده باشد.

ناوبری کتاب