صفحه ۵۶

است، پس از گرفتن تیمم به جای غسل جنابت تا وقتی که کاری که طهارت را از بین می‎برد انجام نداده نباید برای نماز وضو بگیرد؛ ولی اگر به جای غسل های دیگر تیمم کند، بنابر احتیاط واجب باید برای نماز و سایر کارهایی که نیازمند طهارت است وضو هم بگیرد، و اگر از گرفتن وضو نیز معذور است تیمم دیگری بدل از وضو بنماید.

(مسأله 8) کسی که چند غسل واجب و مستحب را می‎خواهد به جا آورد، مثلا غسل جنابت، غسل حیض، غسل مس میت، غسل جمعه و امثال آن، می‎تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد؛ ولی اگر به دلیلی نمی تواند غسل نماید و وظیفه اش تیمم است، بنابر احتیاط واجب به جای هر غسل یک تیمم به جا آورد.

(مسأله 9) کسی که چند غسل واجب بر گردن دارد و جنب نیز هست، در صورت انجام غسل جنابت سایر غسل ها از گردنش برداشته می‎شود، هر چند هنگام غسل جنابت به آنها توجهی نداشته باشد.

(مسأله 10) اگر آبی از زن خارج شود و یقین کند که منی خودش است، باید غسل نماید.

پرسش و پاسخ:

(سؤال 1) چرکی که زیر ناخن قرار دارد آیا هنگام وضو گرفتن باید برطرف شود؟

جواب: اگر زیر ناخن چرک باشد، چنانچه ناخن بیشتر از حد متعارف بلند باشد بنابر احتیاط واجب باید برای وضو چرک زیر مقداری را که از حد متعارف بلندتر است برطرف نمود، و اگر ناخن در حد متعارف است برطرف کردن چرک لازم نیست؛ ولی اگر ناخن را بگیرند و چرک ظاهر شود، باید برای وضو آن چرک را برطرف نمود.

(سؤال 2) آیا هنگام غسل باید داخل بینی و گوش نیز شسته شود؟

جواب: در غسل شستن جاهایی که دیده نمی شوند و باطن محسوب می‎شوند

ناوبری کتاب