صفحه ۵۵

5 - "حیض و نفاس" که احکام آن به طور مشروح در فصل های بعدی می‎آید. شرایط و کیفیت انجام وضو، غسل و تیمم مردان و زنان یکسان است؛ بانوان گرامی می‎توانند برای آگاهی از آنها به رساله توضیح المسائل مراجعه نمایند.رساله توضیح المسائل، مسائل 245 تا 393، صص 53 - 77.

چند مسأله:

(مسأله 1) مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و نزدیکی و بعد از بیرون آمدن منی ادرار نماید.

(مسأله 2) در وضو هنگام مسح سر اگر موی سر به اندازه ای بلند است که اگر شانه شود موها به صورت یا جای دیگر سر می‎رسد، باید با باز نمودن فرق سر یا به هر ترتیب دیگر پوست جلوی سر یا بیخ موها را مسح نمود؛ و اگر مو به این اندازه بلند نیست مسح روی موها کافی است.

(مسأله 3) رنگی که خانمها برای رنگ کردن مو یا ابروی خود به کار می‎برند و نیز هر رنگ دیگر مثل جوهر خودکار یا خودنویس که بر اعضا می‎ماند، چنانچه جسمیت نداشته باشد و تنها رنگ باشد برای وضو و غسل مانعی ندارد.

(مسأله 4) اگر انسان قبلا وضو داشت و شک نمود آیا کاری که وضو را باطل می‎کند انجام داده یا نه، بنا را بر وضو داشتن بگذارد.

(مسأله 5) چنانچه در فصل دوم گفتیم کسی که در کارهای وضو مانند شستشو و مسح اعضا یا در شرایط آن مانند پاکی آب و غصبی نبودن آن و همچنین در غسل و تیمم زیاد شک می‎کند، نباید به شک خود اعتنا نماید.

(مسأله 6) گردنبند یا انگشتری که روی آن اسم خدا و پیامبراکرم (ص) و یا یکی دیگر از معصومین نقش بسته، نباید بدون وضو و همچنین در حال جنابت یا حیض یا نفاس با هر جای بدن تماس پیدا کند.

(مسأله 7) اگر به علتی نمی تواند غسل جنابت را انجام دهد و وظیفه اش تیمم

ناوبری کتاب