صفحه ۵۴

دو طرف بالغ باشند یا نابالغ، برای یکدیگر حلال باشند یا حرام.

با انجام دادن غسل جنابت انسان از حالت جنب بودن خارج می‎گردد؛ و استثنائا در میان غسل ها غسل جنابت به گونه ای است که با انجام آن انسان می‎تواند در صورتی که بعد از آن کاری که وضو را باطل می‎کند انجام نداده باشد، بدون گرفتن وضو وارد نماز و سایر کارهایی که نیاز به طهارت دارد شود؛ به خلاف غسل های دیگر که کافی بودن آنها از وضو محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید همراه آنها وضو هم گرفته شود.

2 - "تماس با میت" اگر کسی با بدن انسان مرده ای که سرد شده و هنوز غسلش نداده اند تماس پیدا کند و جایی از هر قسمت بدن خود را به هر قسمت بدن او برساند، باید "غسل مس میت" نماید؛ بلکه اگر موی بدن فرد زنده به بدن یا موی بدن مرده برسد، چنانچه موهای آنها کوتاه باشد بنابر احتیاط واجب و اگر موها بلند باشد بنابر احتیاط مستحب فرد تماس گیرنده باید غسل نماید. و در هر صورت برای نماز و سایر کارهایی که نیاز به طهارت دارد بنابر احتیاط واجب وضو بگیرد.

3 - "استحاضه متوسطه" به تفصیلی که خواهد آمد؛ و زن باید در این هنگام برای اولین نمازی که وقتش فرا می‎رسد غسل نموده و بنابر احتیاط واجب قبل از آن وضو بگیرد و برای هر کدام از نمازهای بعد از آن در روزی که خون دیده یک وضو بگیرد، و از آن روز به بعد در صورت ادامه استحاضه متوسطه برای نماز صبح غسل نموده و بنابر احتیاط واجب قبل از غسل وضو بگیرد و برای هر یک از نمازهای بعد از آن فقط یک وضو بگیرد.

4 - "استحاضه کثیره" به تفصیلی که می‎آید؛ و زن باید بعد از دیدن این خون در هر وقت روز که باشد برای نماز صبح یک غسل نموده و برای نماز ظهر وعصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا نیز یک غسل بنماید و بنابر احتیاط واجب برای هر نماز یک وضو بگیرد، و وضوی نمازهایی را که برای آنها غسل می‎کند پیش از غسل انجام دهد.

ناوبری کتاب