صفحه ۵۳

انجام برخی کارها باعث از بین رفتن طهارت انسان و باطل شدن آن می‎گردد؛ این کارها بر دو دسته هستند که عبارتند از:

الف - آنهایی که باعث می‎شوند انسان برای انجام عبادات و سایر کارهایی که نیازمند طهارت بود فقط وضو بگیرد یا در صورت فراهم نبودن شرایط وضو به جای آن تیمم کند و در اصطلاح به آن "حدث اصغر" گویند؛ این کارها عبارتند از:

1 - بیرون آمدن ادرار؛ 2 - خروج مدفوع؛ 3 - خارج شدن باد از مخرج مدفوع؛

4 - خوابی که بر اثر آن نه چشم ببیند و نه گوش بشنود، و اگر فقط چشم نبیند و گوش بشنود یا گوش نشنود و چشم ببیند اشکالی ندارد؛ 5 - هر کاری که مثل دیوانگی، بیهوشی و مستی عقل انسان را از کار بیندازد؛ 6 - استحاضه قلیله.

ب - کارهایی که باعث می‎شوند انسان برای انجام عبادات و سایر کارهایی که نیازمند طهارت است علاوه بر وضو غسل نیز بنماید و در صورت فراهم نبودن شرایط وضو و غسل به جای هر کدام از آنها تیمم نماید و در اصطلاح به آن "حدث اکبر" گویند؛ این کارها عبارتند از:

1 - "جنابت" که به واسطه دو کار حاصل می‎شود:

اول: بیرون آمدن منی، خواه در بیداری باشد یا در خواب، کم باشد یا زیاد، از روی شهوت باشد یا بدون آن، از روی اختیار باشد یا بدون اختیار، از زن خارج شود یا از مرد؛ گرچه جنب شدن به وسیله خارج شدن منی در زنان کمتر از مردان مشاهده می‎شود.

دوم: نزدیکی با دیگری به طوری که حداقل به اندازه ختنه گاه داخل شود، خواه مفعول زن باشد یا مرد، و در صورت زن بودن چه در جلو دخول شود یا در عقب،

ناوبری کتاب