صفحه ۵۰

9 - خوردن و آشامیدن جنب و حائض

در پاره ای از روایات ذکر شده که خوردن در حال جنابت باعث فقر می‎شود،همان، باب 20 از ابواب الجنابة، ح 5 و 6، ج 2، ص 220. و در برخی روایات آمده که احتمال دارد این فرد مبتلا به بیماری برص (پیسی) شود.همان، ح 2، ص 219.

برای رهایی از این خطرات احتمالی در برخی روایات پیشنهاد شده که فرد جنب قبل از خوردن و آشامیدن دست و صورت خود را بشوید و مقداری آب در دهان خویش گردانده و مضمضه نماید؛همان، ح 1 و 2. از برخی روایات دیگر به دست می‎آید که قبل از آن وضو بگیرد، و در پاره ای دیگر از روایات گفته شده وضو گرفتن افضل و بهتر است.همان، ح 4 و 7، صص 219 - 220.

در مورد زن حائض نیز وضو گرفتن قبل از خوردن غذا پیشنهاد شده است.همان، باب 40 از ابواب الحیض، ح 5، ص 346.

ناوبری کتاب