صفحه ۴۵

3 و 4 - طول عمر و کسب پاداش شهید

در حدیثی آمده که پیامبراکرم (ص) به أنس فرمود: "ای انس ! زیاد با طهارت باش تا خداوند بر طول عمرت بیفزاید؛ اگر قدرت داری که تمام شبانه روزت را طاهر باشی چنین کن، همانا تو اگر بر حال طهارت بمیری شهید از دنیا رفته ای."وسائل الشیعة، همان، باب 11، ح 3، ص 383؛ همچنین برای نظیر آن مراجعه شود به مستدرک الوسائل، همان، باب 9، ح 2، ص 296؛ و باب 11، ح 4، ص 299.

5 - زیاد شدن رزق

در حدیثی آمده که شخصی به پیامبر اسلام (ص) از کمی رزق و روزی خویش شکایت کرد، حضرت به او فرمودند: "همیشه با طهارت باش تا روزی ات با دوام و زیاد شود". پس آن شخص دستور حضرت را انجام داد و رزقش زیاد شد.مستدرک الوسائل، همان، باب 11، ح 7، ص 300.

6 - محو گناهان

از برخی روایات به دست می‎آید که وضو گرفتن - حتی در صورتی که شخص در حال طهارت باشد - باعث از بین رفتن گناهان غیر کبیره گشته و خداوند بدون این که آن شخص استغفار نموده باشد برایش تجدید توبه می‎کند.وسائل الشیعة، همان، ح 1 و 2 و 4 و 5 و 7، صص 375 - 377.

7 - کسب ثواب عبادت کنندگان

پیامبراکرم (ص):

1 - "کسی که با حال طهارت خوابیده، بسترش برای او به منزله مسجد است."مستدرک الوسائل، همان، باب 9، ح 6، ص 297.

2 - "آنکه با حال طهارت خوابیده، مثل کسی است که در حال روزه مشغول عبادت است."المتقی بن حسام الدین، کنزالعمال، ج 9، ص 277، رقم 25999.

ناوبری کتاب