صفحه ۴۴۷

صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح می‎باشد، وگرنه نسبت به سهم او محل اشکال است.

(مسأله 7) اگر زن را طلاق رجعی دهد، هر یک از زن یا شوهر اگر در بین عده بمیرد دیگری از او ارث می‎برد؛ ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

(مسأله 8) در ازدواج موقت بین زن و شوهر ارث نیست؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کنند که زن ارث ببرد بنابر احتیاط با سایر ورثه مصالحه شود و ورثه او را راضی نمایند؛ ولی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می‎آید مانند فرزندان زن دائم ارث می‎برد.

ناوبری کتاب