صفحه ۴۴۲

برای دستیابی به جواب صحیح باید از حقایقی که پیرامون انسان می‎گذرد غافل نشویم و واقعیتهای موجود در خارج را از نظر دور نکنیم، بلکه با توجه به آنها در هر مسأله ای قضاوت نماییم؛ بر این اساس لازم است نگاهی به زندگی زن و مرد و درآمدها و هزینه های هر کدام آنها داشته باشیم، عمده درآمد زن از راههای زیر است:

1 - آنچه از راه فعالیت و تلاش یا بخشش و مانند آن به دست آورده و طبعا خود مالک آن است.

2 - مهری که از شوهر هنگام ازدواج می‎گیرد یا به عهده شوهر دارد و هر وقت بخواهد می‎تواند طلب نماید.

3 - ارثی که از پدر و مادر خویش یا از شوهر و سایر بستگان به او می‎رسد.

4 - پولی که به عنوان مخارج روزانه و نفقه از شوهر طلبکار است.

از طرف دیگر زن هیچ گونه مسؤولیتی از نظر دادن مخارج زندگی خود و دیگران به عهده نداشته، و تمام درآمدهای گفته شده متعلق به خود او بوده که می‎تواند آنها را پس انداز نماید.

مرد نیز در زندگی دارای درآمدهایی است با این تفاوت که عمده درآمدهای او تنها از دو راه است:

1 - آنچه از راه تلاش و فعالیت یا بخشش و مانند آن به دست می‎آورد.

2 - ارثی که از دیگران به او می‎رسد.

از اینجا روشن می‎شود که منبع درآمد مرد به مراتب کمتر از زن است، چرا که او نه مهری از شخصی طلبکار است و نه نفقه و مخارج زندگی اش بر عهده کسی است؛ ولی با هزینه ها و مخارج زیر روبروست:

1 - هزینه خود؛ 2 - هزینه زندگی همسر و فرزندان و سایر افرادی که سرپرستی آنها به عهده اوست؛ 3 - پرداخت مهریه زن؛ 4 - پرداخت دیه قتلی که از روی خطا توسط یکی از بستگان پدری او چون پدر، پدربزرگ، برادر، برادر زاده، عمو و مانند آن صورت گرفته است.

با توجه به آنچه گفته شد به واسطه وظایفی که بر عهده مرد گذاشته شده در عمل

ناوبری کتاب