صفحه ۴۳۴

(مسأله 3) زن یا مرد نمی توانند جنس مخالف خود را غسل دهند، مگر زن و شوهر؛ گرچه احتیاط مستحب آن است که زن یا شوهر نیز یکدیگر را غسل ندهند. ولی مرد می‎تواند دختر بچه ای را که سن او بیشتر از سه سال نباشد و زن هم برای غسل دادن او پیدا نشود غسل دهد؛ زن هم می‎تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد - چه مرد برای غسل دادن او پیدا شود یا نه - غسل دهد.

(مسأله 4) اگر میت و کسی که او را غسل می‎دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز است غیر از عورت جاهای دیگر میت برهنه باشد.

(مسأله 5) نگاه کردن به عورت میت حرام است، و اگر کسی که غسل می‎دهد نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود؛ ولی در زن و شوهر نگاه کردن اشکال ندارد، هر چند کراهت دارد؛ و کراهت در عورت زن شدیدتر است.

(مسأله 6) اگر برای غسل میت جنس موافق او پیدا نشود، مرد یا زنهایی که با میت محرمند می‎توانند از زیر لباس یا چیز دیگری که بدن میت را بپوشاند او را غسل دهند؛ و اگر جنس مخالف محرم هم پیدا نشود، جنس مخالف نامحرم می‎تواند میت را از زیر لباس غسل دهد.

(مسأله 7) کسی که در حال جنابت یا حیض مرده لازم نیست او را غسل جنابت یا حیض دهند، و تنها غسل میت کافی است؛ همچنین است اگر غسل دیگری به عهده او بوده باشد.

(مسأله 8) زنی که شوهرش مرده و هنوز عده اش تمام نشده، گرچه حرام است خود را خوشبو کند ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.

(مسأله 9) فراهم کردن کفن زن - هر چند بنابر احتیاط همسر غیر دائم باشد - به عهده شوهر اوست، هرچند زن از خود دارایی داشته باشد؛ همچنین زنی که در عده طلاق رجعی مرده، کفن او بر عهده شوهرش می‎باشد.

(مسأله 10) اگر زن حائض نماز میت را به جماعت می‎خواند در صف جداگانه ای بایستد.

(مسأله 11) اگر میت زن است مستحب است کسانی که با او محرمند او را در قبر

ناوبری کتاب