صفحه ۴۳۳

کسی که نماز میت را به جماعت می‎خواند از میت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشد اشکال ندارد.

5 - دفن

آنگاه برای دفن میت را باید به ترتیبی در قبر قرار داد که سمت راست بدن او روی زمین و سینه و شکم او به طرف قبله قرار گیرد. قبر نیز باید به اندازه ای گود باشد که وقتی میت در آن دفن می‎شود بوی عفونت آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدن وی را بیرون آورند؛ و اگر ترس آن باشد که جانوری بدن او را بیرون آورد باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.

نماز وحشت:

مستحب است در شب اولی که میت به خاک سپرده می‎شود دو رکعت نماز برای میت به عنوان "نماز وحشت" خوانده شود؛ این نماز را می‎توان هر موقع از شب اول خاکسپاری به جا آورد؛ ولی بهتر است در اوایل شب پس از نماز عشا خوانده شود؛ و کیفیت آن به قرار زیر است:

پس از نیت نماز وحشت تکبیر گفته و در رکعت اول بعد از "حمد" یک مرتبه "آیة الکرسی" و در رکعت دوم پس از "حمد" ده مرتبه "سوره قدر" خوانده می‎شود؛ آنگاه پس از نماز صلوات فرستاده می‎شود و ثواب نماز به روح میت مورد نظر اهدا می‎گردد.

چند مسأله:

(مسأله 1) برای غسل، حنوط، کفن، نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند؛ و ولی زن در غسل و کفن و دفن، شوهر اوست.

(مسأله 2) جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد باید غسل داده شود؛ و اگر چهار ماه ندارد بنابر احتیاط واجب او را در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

ناوبری کتاب