صفحه ۴۳۲

شده و در حکم مسلمان بوده - یعنی پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان هستند - نماز خوانده شود، و بنابر احتیاط واجب بر کودکی که شش سال او تمام نشده ولی نماز را درک می‎کرده نیز نماز خوانده شود.

برای خواندن نماز میت انسان باید رو به قبله بایستد و میت را به پشت در برابر او به گونه ای بخوابانند که سر میت به سمت راست و پاهای او به سمت چپ نمازگزار قرار گیرد؛ پس اگر میت مرد است امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می‎خواند مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد، آنگاه نماز میت را که پنج تکبیر دارد پس از نیت به این ترتیب بخواند:

1 - تکبیر اول را گفته و سپس بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله".

2 - تکبیر دوم را گفته و سپس بگوید: "اللهم صل علی محمد و آل محمد".

3 - تکبیر سوم را گفته و سپس بگوید: "اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات".

4 - تکبیر چهارم را گفته و سپس اگر میت مرد است بگوید: "اللهم اغفر لهذا المیت"، و اگر میت زن باشد بگوید: "اللهم اغفر لهذه المیت".

5 - تکبیر پنجم را بگوید؛ پس مستحب است نمازگزار پس از تکبیر پنجم بگوید: "ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار" یعنی: خدایا ! به ما در دنیا و آخرت نیکی عطا فرما و ما را از آتش جهنم محفوظ بدار.

قابل توجه این که شرایطی مانند: وضو یا تیمم داشتن، جنب نبودن، پاکی بدن و لباس و غصبی نبودن آن که در نمازهای شبانه روزی معتبر می‎باشد در نماز میت شرط نیست؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند؛ و بنابر احتیاط واجب در وسط نماز میت از انجام کارهایی که نمازهای دیگر را باطل می‎کند اجتناب نماید و عورت خود را هم بپوشاند.

کسی که می‎خواهد بر میت نماز بخواند باید ایستاده و با قصد قربت نماز را بخواند و هنگام نیت میت را معین کند؛ و چنانچه کسی نباشد که بتواند آن را ایستاده بخواند می‎توان نشسته به جا آورد؛ همچنین نمازگزار باید از میت دور نباشد؛ ولی اگر

ناوبری کتاب