صفحه ۴۳۱

2 - با آب کافور به کیفیتی که گفته شد؛ ولی کسی که برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند، و به جای آن باید با آب خالص غسل بدهند؛ همچنین است اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو یا گرفتن ناخن بمیرد.

3 - با آب خالص به همان کیفیت.

2 - حنوط

واجب است پس از غسل و بنابر احتیاط واجب پیش از کفن کردن میت، به محل های سجده یعنی پیشانی، کف دستها، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پای او، مقداری کافور بمالند؛ به این کار در اصطلاح "حنوط" می‎گویند؛ ولی کسی که برای حج احرام بسته اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد حنوط کردن او جایز نیست؛ و نیز اگر در احرام عمره پیش از آن که ناخن بگیرد یا موی خود را کوتاه کند بمیرد، نباید او را حنوط کنند.

3 - کفن

میت مسلمان را باید با سه پارچه به ترتیب زیر کفن نمایند:

1 - لنگ؛ که باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد بلکه تا ممکن است این کار ترک نشود.

2 - پیراهن؛ به گونه ای که از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را از پشت و رو بپوشاند؛ و بهتر آن است که تا روی پا برسد.

3 - سرتاسری؛ که باید درازی آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار گیرد.

4 - نماز

پس از انجام امور گفته شده باید بر میت مسلمان حتی کودکی که شش سال او تمام

ناوبری کتاب