صفحه ۴۳۰

به جایی که نماز می‎خوانده ببرند؛ همچنین مستحب است برای راحت شدن محتضر سوره های مبارکه: "یس"، "الصافات"، "احزاب" و نیز: "آیة الکرسی" و "آیه 54 از سوره اعراف" و "سه آیه آخر سوره بقره" بلکه هر چه از قرآن ممکن باشد بر بالین او بخوانند؛ و نیز مستحب است شهادتین و اقرار به ائمه اطهار(ع) و سایر عقاید حقه را به محتضر طوری تلقین کنند که بفهمد، و تا وقت مرگ تکرار نمایند؛ همچنین مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد: "أللهم اغفرلی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک ، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، انک أنت العفو الغفور، أللهم ارحمنی فانک رحیم".

و - تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است.

وظایف پس از مرگ:

بر مسلمانان واجب است نسبت به مسلمانی که از دنیا رفته امور زیر را انجام دهند:

1 - غسل؛ 2 - حنوط؛ 3 - کفن؛ 4 - نماز میت؛ 5 - دفن.

انجام هر یک از موارد گفته شده بر هر مکلفی "واجب کفایی" است، به این معنی که اگر هیچ کس آنها را انجام ندهد همه معصیت نموده اند و اگر عده ای آنها را انجام دهند از دیگران ساقط می‎شود.

کیفیت هر یک از امور پنجگانه به قرار زیر است:

1 - غسل

برای غسل دادن میت ابتدا واجب است نجاست و آلودگی را از بدن او بزدایند و سپس او را سه بار به نیت قربت و برای رضای خدا به ترتیب ذیل غسل بدهند:

1 - با آب سدر؛ مقداری سدر با آب پاک به حدی که مضاف نشود مخلوط کرده و با آن در آغاز سر و گردن میت و آنگاه طرف راست او را و سپس طرف چپ او را غسل دهند.

ناوبری کتاب