صفحه ۴۲۸

ایمان به معاد و یادآوری زندگی پس از مرگ در همه لحظات حیات بشر آثار مثبتی را در زندگی او به همراه دارد، این ایمان و یادآوری باعث می‎شود که آدمی در انجام وظایف خود تلاش و کوشش فراوان نماید؛ زیرا می‎داند هیچ عملی حتی اگر به اندازه ذره ناچیزی باشد ضایع نمی شود، چرا که خداوند حسابگری دقیق و دادگر است که از پنهان و آشکار همه چیز باخبر است؛ ایمان به رستاخیز به انسان نوید زندگی جاوید را می‎دهد و انسان را برای آبادی آن زندگی به تلاش وامی دارد؛ زیرا او می‎بیند با مرگ قدم در مرحله ای از زندگی می‎گذارد که به مراتب از زندگی در این دنیا وسیع تر و عالی تر است، از طرف دیگر تلاش می‎کند در حق دیگران ظلم و ستم روا ندارد و گرد گناه نگردد، چون باور دارد به حساب او دقیقا رسیدگی خواهد شد. انسان معتقد به معاد تمام دستورات دینی خود را به خوبی انجام می‎دهد و از احسان و نیکی به مستمندان دریغ نمی نماید.

پس بیاییم تا دیر نشده از همین الان ایمان راسخ و محکم به زندگی جاویدان را در دلهای خویش زنده کرده و انجام کارهای پسندیده را سرلوحه زندگی خویش قرار دهیم تا چهره مرگ در نظرمان دگرگون گشته و با آغوش باز پذیرای آن باشیم.

جوانا ره طاعت امروز گیر ____ که فردا جوانی نیاید ز پیر
فراغ فراغت و آسایش. دلت هست و نیروی تن ____ چو میدان فراخ است وسیع. گویی توپ چوبی که آن را با چوگان می‎زنند. بزن

در آستانه مرگ:

اموری که هنگام نزدیک شدن مرگ و در آستانه آن توسط خود شخص یا دیگران باید رعایت شود به قرار زیر است:

الف - هر کس که مرگ خود را نزدیک می‎بیند و نشانه های آن را در خود احساس می‎کند لازم است به عملکرد گذشته خود توجه نموده و از کوتاهی ها و اعمال و کردار

ناوبری کتاب