صفحه ۴۱۰

صبر و بردباری می‎توان به بخشی از این بهانه جویی ها پایان داد و از ثوابها و پاداشهای الهی که برای صبر پیشگان در نظر گرفته شده است بهره مند شد؛ همچنین شایسته است افراد سالمند در طول روز با روشهای گوناگون از قبیل: مطالعه، عبادت، قدم زدن، دیدار از بستگان، پرورش گل و گیاه و ماهی و مانند آن خود را سرگرم نمایند تا کمتر فرصت بهانه جویی پیدا نمایند.

3 - اطرافیان افراد سالمند باید وضعیت دشوار آنها را درک کرده و با آنها رفتاری سازگارانه و از روی مهر و عاطفه داشته باشند، و در صورتی که جدای از آنها زندگی می‎کنند به آنها لااقل روزی یک بار سرکشی نموده و حال آنان را جویا شوند.

بسیار جای تأسف است که انسانهایی پس از یک عمر خدمت به جامعه و پرورش فرزندان در زمانی که نیاز شدید به عواطف فرزندان و بستگان و یاری آنها دارند به کلی فراموش گشته و در چهار دیواری خانه خویش یا در کنج آسایشگاهها و خانه های سالمندان چشم به در دوخته و منتظر دیدن روی فرزند یا یکی از آشنایان و بستگان خود باشند؛ دیداری که شاید یک یا دو بار در سال بیشتر انجام نشود.

من تک درخت پیر و نشانی ز محنتم ____ کز یادها برفته فراموش گشته ام
در خانه ای غریب و در این جای بی نشان ____ تنها به جای مانده و خاموش گشته ام

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر انسان بترسد که به واسطه وضو گرفتن مریض شود نباید وضو بگیرد؛ بلکه اگر نداند آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد معلوم شود زیان داشته، باید بنابر احتیاط واجب تیمم کند و با آن وضو نماز نخواند؛ و اگر با آن وضو نماز خوانده دوباره آن را با تیمم به جا آورد؛ ولی اگر وضو گرفتن با آب گرم برایش ضرری ندارد باید با آب گرم وضو بگیرد؛ همچنین اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر نداشته باشد و بیشتر از آن ضرر داشته باشد، باید با همان مقدار کم وضو بگیرد.

(مسأله 2) کسی که برای او سخت است نماز نافله شب را بعد از نصف شب

ناوبری کتاب