صفحه ۴۰۱

پس از آن که مراحل گوناگون جنین از قبیل نطفه، علقه، مضغه و مانند آن طی شد و دوران زندگی محدود او در شکم مادر پایان یافت، قدم به محیطی وسیعتر همراه با امکانات بیشتر می‎گذارد، و در این محیط جدید به حرکت تکاملی خویش ادامه داده و استعدادهای نهفته وجودش یکی پس از دیگری شکوفا می‎گردد پس دوران طفولیت را پشت سر گذاشته و به سوی دوران بلوغ و رشد و کمال حرکت نموده تا آنجا که در اوج قله تکامل جسمانی قرار می‎گیرد؛ ولی افسوس که جوانی و میانسالی نیز به سرعت می‎گذرد و انسان از نظر بدنی سیر نزولی خود را آغاز کرده وارد مرحله پیری می‎شود.

در این میان عده ای از دنیا رفته و عده دیگری به سخت ترین مرحله زندگی یعنی نهایت پیری پا می‎گذارند؛ در این قسمت زندگی ضعف و ناتوانی جسمی و عقلی سراغ انسان آمده و عقبگرد او شروع می‎شود و به تعبیر قرآن کریم: (و من نعمره ننکسه فی الخلق)سوره یس (36): آیه 68. یعنی: "هر کسی را که طول عمر دهیم او را در خلقت واژگون نموده و به عقب برمی گردانیم".

دور جوانی بشد از دست من
آه و دریغ آن زمن دلفروزروزگار شادی بخش.
قوت سرپنجه شیری گذشت
راضی ام اکنون به پنیری چو یوزیوزپلنگ، حیوان شبیه پلنگ.
پیرزنی موی سیه کرده بود
گفتم گفتمش. ای مامک مادر کوچک . دیرینه روزسالخورده.

ناوبری کتاب