صفحه ۳۹۶

خواه عده وفات - شوهر نماید؛ پس در صورتی که زن در این مدت با دیگری ازدواج نماید ازدواج آنها باطل است، و اگر از روی علم و عمد به چنین کاری دست زده باشد و آمیزش و نزدیکی هم صورت گرفته باشد مجازات عمل زنا نیز بر او در صورت وجود سایر شرایط اجرا خواهد شد.وسائل الشیعة، باب 27 از ابواب حد الزنا، ح 3 و 10، ج 28، صص 126 و 129 و 130؛ همچنین باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح 17 و 18، ج 20، صص 455 - 456.

همچنین در دو صورت زیر به واسطه ازدواج در حال عده آن زن و مرد به یکدیگر برای همیشه حرام گشته و دیگر نمی توانند با هم ازدواج نمایند:

1 - در صورتی که بعد از ازدواج با یکدیگر آمیزش و نزدیکی کرده باشند، خواه می‎دانسته اند که عده زن هنوز تمام نشده و عقد کردن در زمان عده حرام است یا نمی دانسته اند.

2 - در صورتی که زن یا مرد یا هر دو آنان می‎دانسته اند که عده زن هنوز تمام نشده و نیز هر دو یا یکی از آنها می‎دانسته اند که عقد کردن زن در حال عده حرام است؛ خواه پس از عقد نزدیکی صورت گرفته باشد یا نه.

و در یک صورت زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی نمی گردند و آن جایی است که: آمیزش صورت نگرفته و هیچ کدام از زن و مرد نمی دانسته اند که عده زن تمام نشده و نیز نمی دانسته اند که عقد کردن زن در حال عده حرام است، که در این صورت زن و مرد از یکدیگر جدا شده و پس از تمام شدن عده زن آنها دوباره می‎توانند با یکدیگر ازدواج نمایند.

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر مرد نداند که زن در عده است یا نداند که عقد در عده حرام است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو می‎باشد؛ ولی اگر زن می‎دانسته که در عده است و نیز می‎دانسته که عقد در عده حرام است و مرد نمی دانسته، بچه شرعا ملحق به پدر است و بین او و

ناوبری کتاب