صفحه ۳۹۵

به عبارت دیگر هر کاری که نزد مردم زینت به حساب می‎آید و زنها برای شوهرانشان یا در اعیاد و جشن ها خود را با آن تزیین می‎کنند و هنگام عزاداری از آن خودداری می‎کنند، خواه نسبت به بدن و خواه نسبت به لباس، باید از آن خودداری کند؛ پس زینت هایی که در ایام عزا ترک آن معمول نیست - مثل استفاده از گوشواره - اشکال ندارد.

(مسأله 3) زنی که در عده وفات به سر می‎برد می‎تواند از خانه خارج شود و برای رفع نیازهای خود رفت و آمد کند؛ ولی احوط آن است که شب را در همان خانه ای که در زمان حیات همسرش زندگی می‎کرده بماند.

(مسأله 4) اگر زن از روی عمد یا فراموشی و یا ندانستن مسأله در تمام یا قسمتی از زمان عده وفات یکی از محرماتی را که در مسأله قبل گفته شد انجام دهد، هر چند گناه کرده ولی عده او به هم نمی خورد و لازم نیست آن را از سر بگیرد.

(مسأله 5) زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات شوهر کند و شوهر اولش از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است؛ ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، باید زن به مقدار عده طلاق صبر کند و در این مدت شوهر اول با او نزدیکی نکند.

(مسأله 6) اگر زن یقین کند شوهرش از دنیا رفته و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او آن وقت نمرده و بعدا مرده است باید از شوهر دوم جدا شود، و بنابر احتیاط واجب در صورتی که از شوهر دوم آبستن باشد اول به مقدار عده طلاق برای شوهر دوم عده نگه دارد و بعد برای شوهر اول عده وفات نگه دارد؛ و اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده ولی از او آبستن نباشد، ابتدا برای شوهر اول عده وفات و بعد برای شوهر دوم عده طلاق نگه دارد. و در هر دو صورت چون که شوهر دوم با او نزدیکی کرده زن بر او حرام شده و دیگر نمی تواند با او ازدواج نماید.

ازدواج زن در زمان عده:

چنانکه گذشت زن نمی تواند قبل از تمام شدن عده - خواه عده طلاق و جدایی و

ناوبری کتاب