صفحه ۳۹۱

وظایف و مسؤولیت هایی نیز در دوران گذراندن عده برعهده آنها خواهد بود. (و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف )سوره بقره (2): آیه 228. یعنی: "و برای زنانی که در عده طلاق به سر می‎برند همانند وظایفی که بر دوش آنها قرار دارد حقوق شایسته ای هم قرار داده شده است".

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر نیز می‎تواند به زن رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. و اگر مرد نمی تواند رجوع کند - مثل این که زن عده نداشته باشد یا طلاق سوم او باشد - در این صورت رجوع کردن زن نیز محل اشکال است.

(مسأله 2) بر زنی که طلاق رجعی داده شده احکام همسر شرعی جاری است؛ بنابراین نفقه و فطره او بر شوهر واجب است و از یکدیگر ارث می‎برند و شوهر حق ندارد در عده با خواهر او یا زن پنجم ازدواج نماید.

(مسأله 3) در مدت عده طلاق رجعی مخارج زن به عهده مرد است؛ ولی در مدت عده طلاق بائن نفقه او بر مرد واجب نیست مگر این که آبستن باشد، که در این صورت نفقه او بر مرد واجب است.

(مسأله 4) اگر زن یا مرد در عده طلاق رجعی بمیرد دیگری از او ارث می‎برد. ولی اگر در عده طلاق بائن - مانند خلع یا مبارات - یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد؛ مگر این که در عده طلاق خلع یا مبارات زن از بخشیدن مال یا مهریه خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطلع شود و رجوع نماید، که در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث می‎برد.

(مسأله 5) بر کسی که همسر خود را طلاق رجعی داده حرام است در روزهای عده او را از خانه ای که هنگام طلاق در آن زندگی می‎کرده بیرون کند؛ ولی اگر زن کار حرامی را که موجب حد است مرتکب شود یا بنای ناسازگاری بگذارد، بیرون کردن

ناوبری کتاب