صفحه ۳۸۹

چه زن بداند طلاق داده شده یا نداند؛ بنابراین اگر زن پس از عده متوجه شود طلاق داده شده لازم نیست دوباره عده نگه دارد.

(مسأله 2) زنی را که عده او سه ماه است اگر اول ماه طلاق دهند، باید سه ماه هلالی (قمری) یعنی از موقعی که ماه دیده می‎شود تا سه ماه عده نگه دارد؛ و اگر در بین ماه طلاق دهند، باید بقیه ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عده نگه دارد تا سه ماه تمام شود؛ و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده، بنابر احتیاط از ماه چهارم یک روز بیشتر حساب کند.

(مسأله 3) مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از زن بگیرد و با او مصالحه کند که در عده به او رجوع نکند، در این صورت رجوع کردن محل اشکال است.

(مسأله 4) پس از رجوع شوهر اگر زن ادعا کند عده او تمام شده و رجوع بعد از عده واقع شده است ادعای او پذیرفته می‎شود.

حقوق دو همسر در زمان عده طلاق:

خداوند متعال در سوره "طلاق" پس از بیان عده زنان مطلقه و برخی احکام آن به مسأله حقوق زنی که به واسطه طلاق رجعی از شوهر جدا شده پرداخته و به مواردی چون مسکن، نفقه و مخارج و مانند آن پرداخته و چنین می‎گوید: "زنان طلاق داده شده را در هر جایی که به حسب توانایی خویش در آن سکونت دارید بنشانید و به ایشان (در نفقه و مسکن) آزار و زیان نرسانید تا آنها را در مضیقه و رنج اندازید (تا بناچار از حق خود بگذرند) و به آنان اگر حامله هستند تا وقت زایمان نفقه بپردازید، آنگاه اگر فرزند شما را شیر دهند اجرت آنها را بپردازید و (کارها را بین خود با) مشاوره شایسته انجام دهید؛ و اگر با هم سختگیری کرده و به توافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن بچه را بر عهده گیرد. کسی که امکانات وسیع دارد باید به وسعت و فراوانی نفقه زن را بدهد، و آن که تنگدست و نادار است از آنچه خدا به او روزی نموده انفاق نماید؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایی به او داده تکلیف

ناوبری کتاب