صفحه ۳۸۸

نگه داشتن عده است یکی از سه حالت زیر را داراست:

1 - زنی است که خون حیض می‎بیند و آبستن هم نمی باشد؛ در این صورت عده او گذشتن سه پاکی است؛ یعنی پس از آن که زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند و هنوز در پاکی به سر می‎برد، باید صبر کند تا دو بار حیض و پاک شود و همین که حیض سوم را دید از عده خارج شده است و می‎تواند شوهر کند.

2 - زنی است که با وجود نرسیدن به سن یائسگی به علت بیماری یا از نظر اصل خلقت خون حیض نمی بیند؛ در این صورت چنانچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد باید سه ماه با او نزدیکی نکند و سپس او را طلاق دهد، و پس از طلاق زن باید تا سه ماه قمری به عنوان عده صبر کند.

3 - زنی است که هنگام طلاق آبستن است؛ که در این صورت پایان عده وی به دنیا آمدن یا سقط شدن فرزند اوست؛ پس اگر به طور مثال زن بارداری را طلاق دهند و پس از چند ساعت نوزادش به دنیا آید عده اش تمام می‎شود. ولی اگر از زنا آبستن شده باشد بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر آنچه گفته شد سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق او بگذرد.

ب - زنی که به واسطه تمام شدن مدت یا بخشیده شدن آن توسط شوهر در ازدواج موقت از شوهر جدا شده و نیازمند نگه داشتن عده است یکی از سه حالت زیر را داراست:

1 - چنانچه حیض می‎بیند، بنابر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض یا دو پاکی - هر کدام که بیشتر است - عده نگه دارد.

2 - چنانچه حیض نمی بیند، باید تا چهل و پنج روز عده نگه دارد.

3 - اگر حامله باشد و حیض نمی بیند، بنابر احتیاط واجب به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عده نگه دارد.

چند مسأله:

(مسأله 1) ابتدای عده طلاق از هنگامی است که صیغه طلاق خوانده می‎شود؛

ناوبری کتاب