صفحه ۳۸

و بعد از خارج شدن به خون آلوده نباشد پاک است.

(مسأله 4) خونی که از لای دندانها می‎آید اگر کم باشد و به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، اجتناب از آن لازم نیست و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکالی ندارد.

(مسأله 5) چیزهایی مانند ابزار پزشکی که وارد بدن می‎شود و با خون یا نجاست دیگری برخورد می‎کند، اگر هنگام بیرون آوردن آلوده به نجاست نباشد پرهیز از آن لازم نیست.

(مسأله 6) اشیاء جامد مانند زمین و پارچه اگر رطوبت داشته باشند و قسمتی از آن به نجاست برسد، همان قسمت نجس می‎شود و جاهای دیگر آن پاک خواهد ماند؛ مگر این که پارچه کاملا خیس باشد و آب آن متصل باشد که در این صورت سایر جاهای آن نیز نجس می‎شود.

(مسأله 7) اگر زن پس از ادرار نمودن و تطهیر محل رطوبتی در خود بیابد و شک کند که پاک است یا نجس، آن رطوبت پاک می‎باشد و وضو یا غسل را هم باطل نمی کند.

(مسأله 8) اگر مگس یا حشره ای دیگر از روی چیز نجسی که تر است برخاسته و روی چیز دیگری که پاک است بنشیند، وانسان شک داشته باشد که نجاست آن به چیز پاک رسیده یا نه، آن چیز پاک نجس نمی شود.

(مسأله 9) در میان حیوانات تنها اگر سگ و خوک از نوشیدنی یا غذایی بخورند نیمخورده آنها نجس و خوردن آن حرام است.

(مسأله 10) فضله پرندگان حرام گوشت پاک است، گرچه احتیاط مستحب آن است که از آن پرهیز شود.

(مسأله 11) فضله حشرات کوچک مانند پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

(مسأله 12) اگر کسی پشه ای را که بر بدنش نشسته بکشد و خون بر بدن یا لباسش بمالد و نداند خون از پشه است یا از خود او یا دیگری که هنوز وارد بدن پشه نشده است، آن خون پاک است.

ناوبری کتاب