صفحه ۳۷۹

با توجه به آنچه گفته شد تفاوت طلاق خلع با طلاق مبارات در دو امر زیر است:

1 - در طلاق خلع زن از شوهر بدش می‎آید، ولی در مبارات زن و شوهر از یکدیگر بدشان می‎آید و هیچ کدام یکدیگر را نمی خواهند.

2 - مالی که شوهر در طلاق مبارات می‎گیرد نباید از مهریه بیشتر باشد، بلکه احتیاط این است که از مهریه کمتر باشد؛ ولی در طلاق خلع اگر بیشتر هم باشد اشکال ندارد.

ب - طلاق رجعی؛ و آن طلاقی است در غیر شش مورد پیش و در آن مرد می‎تواند بدون عقد مجدد در زمان عده به دو شکل زیر به زن خود رجوع کند و از طلاق اعلام انصراف نماید:

1 - حرفی بزند که معنایش این باشد از طلاق منصرف شده و او را دوباره همسر خود قرار داده است.

2 - به قصد رجوع کاری انجام دهد که بفهمند رجوع کرده است؛ مثل این که با او نزدیکی کند یا او را ببوسد.

چند مسأله:

(مسأله 1) مردی که زن خود را طلاق می‎دهد باید عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد؛ پس اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد باطل است. همچنین باید قصد طلاق داشته باشد؛ پس اگر صیغه طلاق را بدون اراده یا به شوخی بگوید صحیح نیست.

(مسأله 2) برای تحقق طلاق و جدایی باید صیغه خوانده شود، و بنابر احتیاط واجب باید طلاق به صیغه عربی صحیح و با قصد انشاء - یعنی قصد ایجاد طلاق - خوانده شود؛ و باید دو مرد عادل آن را بشنوند؛ همچنین صیغه طلاق باید به طور قطعی و بدون قید و شرط باشد.

(مسأله 3) طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس باطل است مگر در سه صورت زیر:

ناوبری کتاب