صفحه ۳۷۲

سر بزند؟ گفت: آری. در این هنگام رسول خدا(ص) فرمود: خداوند عزوجل هر مرد یا زنی را که دائما ازدواج نموده و طلاق می‎گیرد دشمن دانسته (یا لعن) می‎نماید".وسائل الشیعة، همان، ح 6، ص 8.

5 - امام صادق (ع): "خداوند عزوجل خانه ای را که در آن عروسی برقرار است دوست داشته و خانه ای را که در آن جدایی و طلاق واقع شود دشمن دارد؛ هیچ چیزی پیش خداوند عزوجل مبغوضتر از طلاق نمی باشد".همان، ح 2، صص 7 - 8.

آثار شوم جدایی:

بدیهی است منفور بودن طلاق نزد شریعت به خاطر عواقب ناگوار و دردناک آن خواهد بود، که در اینجا به چند مورد آن اشاره می‎شود:

1 - ناامن شدن کانونهای خانوادگی و ترس از فروپاشی که نتیجه ای جز یأس و ناامیدی هر یک از زن و شوهر به همراه نداشته و آنها را از تلاش و فعالیت در زندگی زناشویی باز می‎دارد؛ چرا که آنان هر لحظه در انتظار سایه شوم جدایی بوده و انگیزه ای برای فعالیت و سازندگی نخواهند داشت.

2 - عمل ننمودن زن و شوهر به وظایف و مسؤولیت های زندگی؛ زیرا که هر کدام از آنها راه جدایی را برای خود باز دیده و با اندک نگرانی از دست همسر از انجام تعهدات خانوادگی سرپیچی می‎نماید.

3 - جریحه دار شدن عواطف و احساسات زن و مرد پس از جدایی؛ چرا که آنها پس از ماهها و یا سالها زندگی مشترک و انس با یکدیگر از هم جدا شده و خاطره این پیوند و جدایی آن باعث رنجش خاطر آنان می‎گردد.

4 - پدیدار شدن ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش دامنه فساد؛ که آثار ملموس آن را امروزه به وفور در هر گوشه و کنار مشاهده می‎نماییم.

5 - قربانی شدن فرزندان بی گناهی که از آغوش پر مهر خانواده جدا می‎شوند.

ناوبری کتاب