صفحه ۳۶۶

برای جبران این کمبود به این سو و آن سو رفته و ممکن است فریب افراد شیاد را خورده و به ورطه فساد افتد؛ بلکه چه بسا در اثر خسته شدن از طرفین دعوا خانه و کاشانه را ترک نموده و به جمع کودکان فراری بپیوندد.

ب - در نزاعها غالبا پدر و مادر احترام یکدیگر را نگاه نداشته و با یکدیگر درشتی می‎نمایند؛ فرزند نیز ناخودآگاه دچار این روحیه شده و در برخورد با والدین شدت عمل به خرج داده و به آنها بی احترامی می‎نماید.

ج - ذهن و فکر فرزند را مشغول کرده و او را از فراگیری علم و دانش و تفکر در مسائل پیچیده باز می‎دارد.

د - فرزند دچار روحیه پرخاشگری شده و این امر در روابط اجتماعی او اثر گذاشته و با دیگران نمی تواند به تفاهم برسد.

ه - فرزند توهم می‎کند که چه بسا اصلا نظام خانواده باید این گونه باشد، و در نتیجه پس از ازدواج نمودن به طور ناخواسته حرکات و رفتار والدین خود را در زندگی زناشویی سرمشق خود قرار داده و جهنم سوزان جدیدی به وجود می‎آورد.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود ____ گر چه با آدمی بزرگ شودگلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت 4، ص 54.

7 - احترام و تجلیل هر یک از زن و شوهر از پدر و مادرش خصوصا در مقابل دیدگان فرزند، و نیز انجام کارهای خیر و اهدای ثواب آن به آنها در صورتی که از دنیا رفته اند، تأثیر بسزایی در روحیه فرزند گذاشته و درس عملی بسیار خوبی در زمینه حفظ احترام والدین برای آنها خواهد بود؛ امام علی (ع) می‎فرمایند: "راع اباک لیرعاک ابنک"المواعظ العددیه، باب اول، فصل دهم، حرف الراء، ص 22. یعنی: مراعات حال پدرت را بنما همانا پسرت نیز در حق تو چنین کند.

سالها بر تو بگذرد که گذار ____ نکنی سوی تربت پدرت
تو به جای پدر چه کردی خیر ____ تا همان چشم داری از پسرت گلستان، باب ششم، در ضعف و پیری، حکایت 3، صص 222 - 223.

ناوبری کتاب