صفحه ۳۶۱

حضرت فرمود: برای چه ؟ گفتند: به خاطر این که دو رکعت آخر را طول نداده و سریع خواندید. حضرت فرمود: مگر شما صدای گریه بچه را نشنیدید؟".همان، باب 86، ح 3، ص 480.

2 - کودکان خود را به بازی نمودن تشویق نموده و خود نیز با آنها در پاره ای موارد سرگرم بازی شویم؛ در روایات متعددی گفته شده که بچه ها را هفت سال آزاد بگذارید تا بازی نمایند.همان، باب 83، ح 1 و 4، ص 475.

پیامبراکرم (ص): "کسی که نزدش کودکی وجود دارد باید با او چون کودکان رفتار نماید".همان، باب 90، ح 2، ص 486.

چون که با کودک سر و کارت فتاد ____ پس زبان کودکی باید گشاد

امام علی (ع): "من کان له ولد صبا"همان، ح 1. یعنی: کسی که کودکی دارد باید در برخورد با او کارهای کودکانه انجام دهد.

هر که باشد کودکی در نزد او ____ پس بباید خود کند مانند او

روش و سیره پیامبراکرم (ص) و حضرت علی (ع) در برخورد با اطفال و کودکان به همین منوال بوده است؛ نقل شده است که پیامبراکرم (ص) روی زمین زانو زده و کمر خود را خم می‎نمود و دو کودک خود "حسن" و "حسین" را بر آن سوار نموده و به بازی با آنها مشغول می‎شد و به آنها می‎فرمود: "چه خوب وسیله سواری است مرکب شما".مستدرک الوسائل، باب 66 از ابواب احکام الاولاد، ح 2، ج 15، صص 171 - 172.

در نقل دیگری آمده است که حسین (ع) در حالی که بچه بود با بچه های دیگر مشغول بازی بود، پیامبر به طرف او رفت و دستهای خود را باز نمود تا او را در بغل بگیرد، ولی او به این طرف و آن طرف فرار می‎کرد و پیامبر با سخنان و رفتار خویش او را می‎خنداند تا این که موفق شد او را در بغل بگیرد، پس یکی از دو دست خود را

ناوبری کتاب