صفحه ۳۵۶

نسبت به فرزندشان نشان داده و ابراز نمایند؛ بوسیدن فرزند و نوازش وی یکی از این راههاست.

1 - پیامبراکرم (ص): "کسی که فرزند خود را ببوسد خداوند برایش پاداش وحسنه می‎نویسد، و کسی که فرزندش را شاد و مسرور نماید خداوند او را روز قیامت شاد می‎گرداند".همان، باب 83، ح 3، ص 475.

2 - پیامبراکرم (ص): "زیاد فرزندان خود را ببوسید، همانا برای هر بوسه ای خداوند به شما در بهشت یک درجه که مسیر آن به اندازه پانصد سال راه است عطا می‎کند".همان، باب 89، ح 3، ص 485.

3 - فردی پیش پیامبراکرم (ص) آمد و گفت: من هیچ یک از کودکانم را هرگز نبوسیده ام، وقتی آن شخص از پیش رسول خدا(ص) رفت حضرت چنین گفت: "این فرد نزد من شخصی است از اهل آتش".همان، ح 1.

پیامبراکرم (ص) آنقدر به دخترش فاطمه (س) احترام می‎نمود که باعث تعجب مردم می‎شد؛ وی با تمام مقامی که داشت دست فرزندش فاطمه (س) را می‎بوسید.

ناگفته نماند که در محبت نمودن به فرزند باید جانب اعتدال و میانه روی را رعایت نمود و از محبتهای کاذب و بیش از اندازه و پرورش ناز پرورده و عزیز در دانه اجتناب نمود؛ چرا که این گونه محبتهای غیر صحیح مانع استقلال و خودکفایی فرزند شده و باعث می‎شود که او همچون یک نهال نورس برای همیشه در سایه یک درخت تنومند قرار گرفته و از رشد و نمو لازم برخوردار نشده و بیرون از چتر حمایت پدر و مادر هرگز قادر به ادامه زندگی نباشد و در برابر طوفان زندگی و فشار حوادث به زانو درآید.

بسا روزگارا که سختی برد ____ پسر، چون پدر نازکش پرورد
خردمند و پرهیزگارش برآر ____ گرش دوست داری بنازش مداربوستان، باب هفتم، در عالم تربیت، ص 164.

ناوبری کتاب